Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľ webovej stránky www.slovakiataxi.sk je spoločnosť GRAND SERVICE s.r.o. 
Spoločnosť poskytujúca prepravné služby je spoločnosť GRAND SERVICE s.r.o. alebo zmluvný partneri spoločnosti GRAND SERVICE s.r.o.
Vozidlo je štandardné vozidlo typu sedan, kombi alebo van, ktoré má najviac 9 miest na sedenie vrátane sedadla vodiča. 
Autobus je vozidlo, ktoré má viac, ako 9 miest na sedenie vrátane vodiča.
Vozidlá sa výlučne používajú na účely prepravy cestujúcich a ich batožiny.
Preprava sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky, členských štátov EU a na území štátov mimo EU.
Potvrdenie o preprave je doklad, ktoré dáva cestujúcim právo využiť služby spoločnosti GRAND SERVICE s.r.o podľa uvedených podmienok. 
V nasledujúcich Všeobecných obchodných podmienkach sa stanovujú podmienky medzi prepravnou spoločnosťou / ďalej len „Spoločnosť“ / a cestujúcim, ktorí využívajú ich služby vo verejnej pozemnej doprave, a podmienky, za ktorých Spoločnosť vykonáva svoje služby.

PREPRAVNÉ PODMIENKY
Prostredníctvom týchto prepravných podmienok sa Spoločnosť zaväzuje bezpečne prepraviť cestujúceho a jeho batožinu podľa vopred objednanej trasy.
Cestujúci sa zaväzuje zaplatiť Spoločnosti za poskytnuté služby. 
Zmluva medzi Spoločnosťou a klientom sa uzavrie iba v prípade, že sa klient zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby.
Potvrdenie o preprave považuje Spoločnosť za existujúcu zmluvu s cestujúcim. 
Potvrdenie o preprave obsahuje názov spoločnosti, dátum, čas, trasu a cenu prepravy. Toto potvrdenie môže byť v elektronickej podobe alebo vytlačené na papieri. 
Potvrdenie o preprave sa vystavuje pre individuálnu rezerváciu prepravy, tj. pre jednu alebo viacero ciest. Spoločnosť sa zaväzuje vykonať službu v určený deň, čas a trasu, ako je uvedené v Potvrdení o preprave.
Pri jednosmernej preprave je cestujúci povinný potvrdiť dátum a čas prepravy.
Pri spiatočnej preprave je cestujúci povinný potvrdiť dátum a čas prepravy pri oboch smeroch. 
Cena spiatočnej prepravy sa vypočíta tak, že sa zdvojnásobí cena jedného smeru. V závislosti od trasy sa uplatní prípadná zľava, podľa uváženia Spoločnosti. 
Rezervácia prepravy prebieha výlučne prostredníctvom webovej stránky www.slovakiataxi.sk alebo e-mailu booking@slovakiataxi.sk. Rezervácia telefonicky nie je možná.
Zmenu údajov uvedených v Potvrdení o preprave je možné urobiť, pokiaľ cestujúci pošle žiadosť o túto zmenu prostredníctvom e-mailu, minimálne 2 hodiny pred prepravou z územia Slovenskej republiky a minimálne 24 hodín pri preprave mimo Slovenskej republiky. V prípade zmien na trase sa tieto zmeny účtujú dodatočne. Každú zmenu dostane cestujúci potvrdenú e-mailom.BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV PLATOBNEJ KARTY
Údaje z vašej platobnej karty sú poskytované na to, aby zaručili rezerváciu alebo na platbu za služby vopred. Na ochranu údajov platobných kariet používame bezpečné šifrovanie, ktoré zabraňuje potencionálnym útokom hackerov.

PLATBA
Platba prebieha v mene EURO /€ /.
Cestujúci má na výber dvoch možností platby za služby:
a/ platba v hotovosti, vodičovi. Daňový doklad platný na území Slovenskej republiky bude zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú cestujúci zadá pri objednávke, po ukončení prepravy alebo služby.
b/ platba vopred, kreditnou kartou. Platba sa účtuje do 24. hodín od objednávky. Daňový doklad platný na území Slovenskej republiky bude zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú cestujúci zadá pri objednávke, po ukončení prepravy alebo služby.

VRÁTENIE POPLATKU ZA PREPRAVU
Spoločnosť sa zaväzuje vrátiť cestujúcemu peniaze v prípade zrušenia prepravy za neuskutočnené služby a to:
Vozidlá z kategórie „standard“
Vrátenie 100% z ceny prepravy v prípade zrušenia 5 a viac dní predobjednanou prepravou.
Vrátenie 50 % z ceny prepravy v prípade zrušenia viac, ako 24 hodín,predobjednanou prepravou.
Vrátenie 0% z ceny prepravy v prípade zrušenia v čase menej ako 24 hodín pred objednanou prepravou.

Vozidlá z kategórie „business“ a „luxusné“
Vrátenie 100% z ceny prepravy v prípade zrušenia viac, ako 24 hodín predobjednanou prepravou.
Vrátenie 50%  z ceny prepravy v prípade zrušenia max. 2 hodiny pred objednanou prepravou.
Vrátenie 0% z ceny prepravy v prípade zrušenia v čase menej ako 2 hodiny pred objednanou prepravou. 

Vozidlá z kategórie „minibus“ a „autobus“
Vrátenie 100% z ceny prepravy v prípade zrušenia 5 a viac dní pred objednanou prepravou.
Vrátenie 50 % z ceny prepravy v prípade zrušenia viac, ako 24 hodín, pred objednanou prepravou.
Vrátenie 0% z ceny prepravy v prípade zrušenia v čase menej ako 24 hodín pred objednanou prepravou.


V prípade, že cestujúci predloží žiadosť o zrušenie spiatočnej cesty, podľa vyššie uvedených podmienok bude vrátená čiastka iba za prvý smer. Za druhý smer bude vrátená cestujúcemu celá čiastka, tj. 100%. 
Ak cestujúci zvolí v objednávke platbu v hotovosti a odmietne zaplatiť za poskytnutú službu, Spoločnosť vykoná platbu na základe poskytnutých údajov o platobnej karte, ktorú klient zadal pri rezervácii. 
Ak sa cestujúci domnieva, že služba bola vykonaná neuspokojivo, je tento oprávnený podať písomnú sťažnosť Spoločnosti v súlade s týmito obchodnými podmienkami, najneskôr 30 dní od poskytnutých služieb. Spoločnosť je povinná do 30 dní od doručenia sťažnosti, podať stanovisko e-mailovou formou. Zákazníkovi je zakázané robiť akékoľvek verejné vyhlásenia týkajúce sa jeho sťažnosti, až kým Spoločnosť nevydá konečné stanovisko.
Cestujúci, ktorý využil služby inej prepravnej spoločnosti, na miesto spoločnosti GRAND SERVICE s.r.o, ktorej zaplatil za služby, nemá nárok na vrátenie peňazí.
V prípade, že cestujúci sa nebude zdržovať na mieste vyzdvihnutia ani 15 minút po objednanom čase, budekontaktovaný telefonicky. Po neúspešnom kontaktovaní môže vodič odísť z miesta. V tomto prípade cestujúci nemá nárok na vrátenie peňazí. Toto neplatí, pokiaľ mešká lietadlo, autobus alebo vlak.
Cestujúci má právo zrušiť transfer bezplatne viac, ako 5 dní pred dátumom transferu pri vozidlách kategórie „standard“ a „minibus“ a „autobus“.
Cestujúci má právo zrušiť transfer bezplatne viac, ako 24 hodín pred dátumom transferu pri vozidlách kategórie „ business“.   
Zmeny dátumov prepravy sa dodatočne neúčtujú. Účtujú sa iba zmeny východiskovej a/alebo cieľovej destinácie alebo zmeny typu vozidla.
Cestujúci je povinný zaistiť, aby všetky údaje, ktoré zadal pri objednávke boli pravdivé a správne.
Pri rezervácii prepravy na letisko, musí cestujúci mať na pamäti, že je vhodné, aby bol na letisku aspoň 2 hodiny pred odletom. Preto je potrebné, pri tejto objednávke pridať aspoň 2 hodiny k dĺžke prepravy, aby sa zabránilo neskorému príchodu na letisko.
Dĺžka prepravy medzi miestami A - B je vypočítaná mapami Google. Ideálne k tomuto času je vhodné pripočítať ešte10-20%.
Čas odchodu je výlučne rozhodnutím cestujúceho a Spoločnosť nenesie zodpovednosť v prípade oneskorenia, z dôvodu zlej dopravnej alebo poveternostnej situácie.

POVINNOSTI CESTUJÚCEHO
Po obdržaníPotvrdenia o preprave je cestujúci povinný si podrobne preštudovať podrobnosti a údaje, ktoré toto Potvrdenie obsahuje. Cestujúci zároveň akceptuje a súhlasí s údajmi uvedenými v Potvrdení o preprave. Akékoľvek zmeny alebo chyby musí cestujúci oznámiť zákazníckemu servisu prostredníctvom e-mailu booking@slovakiataxi.sk.
Ak cestujúci neoznámi žiadne zmeny ani chyby v Potvrdení o preprave, všetky tieto údaje budú považované za správne.
Cestujúci je povinný nastúpiť a vystúpiť z vozidla na miestach, ako je určené v Potvrdení o preprave. Cestujúci je povinný sa ubezpečiť, aby bola preprava vykonaná Spoločnosťou GRAND SERVICEs.r.o alebo jej zmluvnými partnermi.
Na vyžiadanie je cestujúci povinný preukázať sa Potvrdením o prevode v digitálnej alebo papierovej forme. 
Ak počas prepravy požiada cestujúci o krátku prestávku na občerstvenie, je povinný sa vrátiť k vozidlu v čo najkratšom možnom čase. 
Spoločnosť má právo odmietnuť prepravu, pokiaľ zistí, že bezpečnosť cestujúcich nie je a nemôže byť zaručená. Toto nariadenie je uplatniteľné najmä v situáciách, keď preprava musí byť organizovaná pre cestujúcich s postihnutím, ktorí potrebujú špecializovanú prepravu.
Spoločnosť môže prerušiť a následne aj odmietnuť vykonanie prepravy za týchto podmienok:
- správanie cestujúceho obťažuje zamestnancov Spoločnosti
- správanie cestujúceho ohrozuje bezpečnosť zamestnancov Spoločnosti a iných cestujúcich
- správanie cestujúceho narušuje bezpečnosť prepravy

V prípade prepravy detí je cestujúci povinný objednať vhodný typ detskej sedačky. Ak tak neurobí, môže byť preprava odmietnutá bez nároku na vrátenie peňazí. 
Ak niektorá z týchto podmienok spôsobí predčasné ukončenie prepravy, cestujúci dostanú svoje veci a budú požiadaní o opustenie vozidla. Za týchto okolností je Spoločnosť oprávnená ponechať si sumu, ktorá bola/mala byť za prepravu účtovaná.
Ak cestujúci úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí vozidlo, je povinný nahradiť Spoločnosti škody a náklady spojené s opravou.
V priebehu prepravy je cestujúci povinný riadne používať bezpečnostný pás a dodržiavať nevyhnutné bezpečnostné opatrenia stanovené zákonom. Cestujúci nemôžu opustiť svoje sedadlá a pohybovať sa, až kým vozidlo nezastaví.
V prípade dopravnej nehody je cestujúci zodpovedný za všetky možné následky z dôsledku nedostatočného dodržania bezpečnosti. 
Cestujúci je povinný dodržiavať všetky dopravné normy a predpisy vo všetkých krajinách, ktorými sa prepravuje. Rovnako je povinný dodržať všetky postupy potrebné s dokumentáciou, ako mať cestovný pas, vízum a iné identifikačné doklady.
Cestujúci je povinný poskytnúť Spoločnosti platné telefónne číslo a e-mailovú adresu. 

PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je zodpovedná za stanovené ceny prepravnej služby, ktoré sú verejne dostupné na stránke www.slovakiataxi.sk. 
Spoločnosť si vyhradzuje právo udeliť rôzne zľavy pre kategórie cestujúcich. 
Spoločnosť prijíma rezervácie a ponúka svoje služby ľubovoľnej osobe, ktorá zodpovedá normám stanoveným v týchto obchodných podmienkach.
Preprava bude odmietnutá:
- osobám, ktoré prevážajú zbrane
- osobám, ktoré prejavujú zjavné duševné poruchy, infekčné ochorenia, ako aj cestujúcim s otvorenými a neošetrenými ranami / povolenou výnimkou sú ľudia, ktorí potrebujú byť prevezený do najbližšej nemocnice/
- osobám, ktoré sú mladšie ako 15 rokov, ktoré nie sú sprevádzané rodičmi alebo zákonnými zástupcami. 
- osobám, ktorých oblečenie je zašpinené a je zrejmé, že by zašpinili vozidlo.
- osobám, ktoré sú pod vplyvom alkoholu, drog alebo inej návykovej látky alebo sa prejavujú agresívne voči svojmu okoliu.
- osobám, ktorých oblečenie nie je vhodné na prepravu, napríklad plavky, spodná bielizeň a pod.
- V prípade dopravnej nehody, kedy bolo vozidlo vykonávajúce prepravu účastníkom alebo vinníkom tejto nehody, sa Spoločnosť zaväzuje poskytnúť cestujúcemu rozumnú a primeranú pomoc. Spoločnosť sa zaväzuje, že v prípade dokázanej viny pri dopravnej nehode, zabezpečí cestujúcim náhradnú dopravu alebo ubytovanie na 1 noc. Náklady na ubytovanie nesmú byť vyššie, ako 50,00 € na noc.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V súlade so zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov, sa Spoločnosť zaväzuje, zaobchádzať so všetkými poskytnutými údajmi, ktoré im poskytol cestujúci na účely realizácie zmluvy o preprave, dôverne a tajne a tieto informácie nikdy nebude zdieľať bez výslovného súhlasu cestujúceho. Výnimkou je prípad, keď o tieto informácie vyžaduje zákon alebo iný oprávnený riadiaci orgán. / napr. polícia/ 
Dodatky, doplnenie alebo odstránenie osobných údajov o cestujúcom sa vykonávajú na základe písomnej žiadosti zo strany cestujúceho, prostredníctvom e-mailovej adresy alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke. 
Všetky spory medzi cestujúcimi, ktoré vyplynuli z prepravy, sa riešia vodičom vozidla. Všetky prípadné spory medzi cestujúcimi a vodičom, sú riešené zamestnancom Spoločnosti. 
Potvrdenie o prečítaní a porozumení týchto obchodných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o preprave. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť okamžite a sú k dispozícií na internetovej stránke www.slovakiataxi.sk.